K

Display SAP S/4 Hana table details
  

K9

K9R...

KA

KAB...
KAL...
KAN...
KAP...
KAS...

KB

KBM...

KE

KEK...
KEP...
KEY...

KG

KGA...

KH

KHT...

KJ

KJR...

KK

KKA...
KKB...
KKR...
KKS...
KKT...

KL

KLA...
KLN...

KM

KMD...
KMT...

KN

KNA...
KNB...
KNC...
KNM...
KNS...
KNU...
KNV...

KO

KOM...
KON...

KP

KPI...

KR

KRE...
KRT...

KS

KSA...
KSI...
KSM...
KSS...

KT

KTD...

KU

KUA...
KUN...

KV

KVK...

KW

KWS...

Return Table Index